ŘÁD KLUBU TANCE SE PSEM ČR

25. února 2007 v 17:35 | Aja a Paja |  PSI-Ostatní
1. Úvod

Tanec se psem může dělat každý. Soutěžit mohou čistokrevní psi i kříženci. Tanec se psem je sportovní disciplína, při které handler se psem provádí v rytmu hudby cviky základní poslušnosti psa. Podle svých možností a fantazie přidává do svého vystoupení i různé taneční figury a krokové variace. Zároveň musí do sestavy zařadit předepsané povinné prvky (bod 7). Všechny taneční prvky by měly vyhovovat fyzickým dispozicím psa a vhodnost skladby i kostým handlera působit vkusně. Při soutěžích v Tanci se psem nejde o taneční sólo psa, ani o taneční sólo handlera, ale o synchronizované vystoupení tanečního páru. Tanec se psem předpokládá dokonalý partnerský vztah mezi psem a handlerem. O vítězi soutěže rozhoduje pouze společný sportovní výkon bez rozdílu.

2. Kategorie

a) Věkové

DĚTI - do 13 let
MLÁDEŽ - od 14 do 18 let
DOSPĚLÍ - od 19 let

b) Výkonnostní

- Začátečník
- Pokročilý

Soutěžící tým se může skládat:
- z jednoho handlera a jednoho psa
- z jednoho handlera a více psů
- z jednoho psa a více handlerů
- z více psů a více handlerů

Rozhodčí v porotě hodnotí všechny tyto skupiny jako jeden soutěžní tým.

3. Taneční plocha

Taneční plocha je vyznačený prostor, zpravidla koberec, který má rozměry minimálně 5 x 5 metrů. Čím větší má koberec rozměry, tím lépe vyniknou taneční figury soutěžícího týmu. Z estetického hlediska a také z důvodů různorodosti počasí, je lepší pořádat soutěže v krytých halách nebo sálech, než-li venku na trávě, či jiném přírodním povrchu. O způsobilosti taneční plochy a soutěžního prostoru rozhoduje před zahájením soutěže rozhodčí Klubu Tance se psem ČR.

4. Průběh soutěže

V den soutěže je zakázáno trénovat se psem na taneční ploše. Handler sám na taneční plochu může, aby si vyzkoušel rozměry taneční plochy a přizpůsobil se. Na rozcvičení by měla být někde stranou připravena zkušební taneční plocha.
V bezprostřední blízkosti taneční plochy jsou umístěny stoly a židle pro porotu. Tyto by měly být odděleny od sedadel nebo míst pro diváky, aby nebyla porota během vystoupení nikým rušena. Připraven je i zvukař, který pouští jednotlivým soutěžícím jejich připravené hudební nahrávky. Kdy handler předá nahrávku zvukaři, si každý pořadatel určuje sám. Diváci a fotografové či kameramani nesmí překážet soutěžícímu týmu během vystoupení. O průběhu soutěže jsou všichni soutěžící a diváci průběžně informováni komentátorem celé soutěže. Ten diváky i porotu informuje o iniciálech handlera, o plemeni psa i o zvláštnostech a zajímavostech připravujícího se tanečního týmu. Během vystoupení samotného je však klid, aby se soutěžící mohl soustředit na svůj výkon.
Rozhodčí v porotě si zapisují do připravených formulářů body hodnocení jednotlivých soutěžících. Na závěr po vystoupení všech soutěžících se tyto body sečtou a vyhlásí se vítězové jednotlivých kategorií.

5. Podmínky pro pořádání soutěží

Každý Místní Klub Tance se psem ČR, jehož členové chtějí v budoucnu uspořádat soutěž v Tanci se psem, musí splňovat následující :
- zaregistrovat svůj Místní Klub u předsedy KTP ČR
- mít minimálně 3 členy
- aktivně se věnovat výcviku Tance se psem
- obdržet certifikát člena poroty KTP ČR

Výsledky uspořádané soutěže, akce budou uznány výborem KTP ČR, pokud pořadatel dodrží ustanovení Řádu Tance se psem ČR a podmínky pro pořádání akcí stanovené KTP ČR. Na uznané akci může posuzovat pouze rozhodčí delegovaný KTP ČR (vyjma soutěží Místních-Klubových a Krajských). Soutěže musí být přístupné všem přihlášeným soutěžícím splňujícím podmínky účasti. Výsledky soutěže musí být zapsány do Soutěžních listin jednotlivých soutěžících. Na jejich základě se mohou kvalifikovat do vyšších soutěží. Výsledek se také zapíše do výsledkové listiny, která se zasílá po zkončení soutěže předsedovi KTP ČR.
Od soutěžících se očekává korektní chování. Každý handler je povinen vést svého psa způsobem, proti němuž nemohou být po sportovní ani humánní stránce žádné námitky.

6. Hodnocení

Důvody snížení známky hodnocení:

a) neupravený, špinavý pes
b) neochota psa ke spolupráci a příliš časté odbíhání z taneční plochy
c) přetěžování psa dlouhou skladbou nebo nevhodnými tanečními prvky
d) hlasité povely handlera a přílišné štěkání psa
e) přehnaná akrobacie psa s nebezpečím jeho zranění
f) nesynchronizované vystoupení, kdy tančí výhradně pes nebo handler
g) nevhodnost kostýmu handlera (tepláky, staré triko, atp.)
h)dotyky a manipulace se psem nesouvisející s choreografií
i) agresivita psa (hraničí až s diskvalifikací)
j) zopakování stejné choreografie z minulých ročníků soutěže

Důvody diskvalifikace:

a) vnesení ukrytých nebo viditelných motivačních pomůcek na taneční plochu (krmivo, hračky, jiné odměny)
b) vyvenčení se psa v prostorách sálu nebo na taneční ploše
c) opuštění taneční plochy psem bez ochoty okamžitého návratu
d) jakékoliv fyzické násilí na psovi
e) agresivita psa
f) zranění psa

7. Povinné prvky

Povinných prvků je celkem pět. Tyto povinné prvky nejsou příliš náročné a začátečníka mohou alespoň motivovat a napovědět mu, co vlastně se psem trénovat.
1. Otočka - pes se otáčí kolem vlastní osy na jednu nebo obě strany.
2. Chůze u nohy - pes se pohybuje u levé a pravé nohy handlera, může také kráčet do stran čelem k handlerovi, nebo vedle něho.
3. Obíhání - pes obchází nebo obíhá v menším či větším kruhu handlera na libovolné strany.
4. Couvání - pes couvá vedle handlera, před ním nebo couvá sám libovolným směrem.
5. Tanec na dálku - pes předvede libovolný prvek ve vzdálenosti min. 3 metry od handlera.

OTOČKA:
Pes se otáčí pomalým nebo rychlým tempem kolem své osy na levou nebo pravou stranu. Pohybuje se přitom vedle handlera nebo provádí tento prvek na dálku.

CHŮZE U NOHY:
Chůze u pravé a levé nohy handlera. Pes i pán se pohybují v rytmu hudby. Pes nezaostává, ani nepředbíhá handlera.
Chůze bokem: Pes kráčí bokem na levou nebo pravou stranu. Přední nohy se vzájemně kříží přes sebe a totéž dělají i zadní nohy. Psovod se pohybuje vedle psa nebo čelem k němu.

OBÍHÁNÍ:
Pes obíhá nebo obchází v rytmu hudby okolo handlera nebo rekvizity. Handler zaujímá libovolný postoj. Může se rovněž otáčet, buďto zároveň se psem, nebo v protisměru. Také obíhání při chůzi je možno.

COUVÁNÍ:
Pes couvá alespoň 3 metry určitým směrem. Couvá buďto podél handlera nebo před ním, nebo sám libovolným směrem. Může také couvat okolo stojícího handlera nebo rekvizity v kruzích.

TANEC NA DÁLKU:
Pes předvede během vystoupení libovolný prvek ve vzdálenosti min. 3 metry od handlera. Setrvat v této vzdálenosti musí min. 5 sec. Použit může být prvek povinný i povolený. Pokud handler zvolí jiný prvek, bude rovněž uznán.

8. Povolené prvky

- proplétání mezi nohama nebo rukama handlera (slalom)
- přeskoky přes ruce a nohy, nebo rekvizitu
- plazení psa
- válení sudů
- poklona psa
- podávání packy
- panáčkování
- ostatní

9. Posuzování

Cílem soutěže je, aby handler a pes předvedli efektní a fyzicky přiměřeně náročné taneční vystoupení. Pes má tančit rád a ochotně a handler má znát sestavu a vést psa v klidu a pohodě.
Tři členové poroty hodnotí soutěžícího podle bodovacích listin, které obdrží od pořadatele soutěže. Tyto listiny zasílá výbor KTP ČR na žádost pořadatele soutěže o jejich zaslání.
Členové poroty se řídí během soutěže podle těchto bodovacích listin.
Vítězí soutěžící, který získá v součtu všech tří bodovacích listin nejvyšší počet bodů.

U porotce č.1 se předpokládá základní znalost v hudební a taneční oblasti.
Bodovací listina č. 1 pro porotce na soutěži v Tanci se psem ( VZOR )
Vzor bodovací listiny zde bude uveřejněn v nejbližším možném termínu.
U porotce č. 2 se předpokládá znalost výcviku služební kynologie, znalost anatomie psa a specifika jednotlivých plemen.
Bodovací listina č. 2 pro porotce na soutěži v Tanci se psem ( VZOR )
Vzor bodovací listiny zde bude uveřejněn v nejbližším možném termínu.
Listina č. 3 pro porotce na soutěži v Tanci se psem
U porotce č. 3 se předpokládá dokonalá znalost Řádu KTP ČR, zkušenosti na soutěžích v Tanci se psem a znalost anatomie všech plemen psů.
Bodovací listina č. 3 pro porotce na soutěži v Tanci se psem( VZOR )
Vzor bodovací listiny zde bude uveřejněn v nejbližším možném termínu.
Všechna rozhodnutí rozhodčího a poroty jsou nenapadnutelná. Pokud nastanou případy, které nejsou nikde v textu uvedeny, je na rozhodčím, jak věc posoudí.

10. Sankce

Při nedodržení podmínek pro pořádání soutěží mohou být uplatněny výborem KTP ČR tyto sankce:

- upomínka, uveřejnění v Klubovém zpravodaji
- neuznání dalších soutěží a pozastavení delegací rozhodčích
- neuznání výsledků soutěže (při nedodání výsledků nebo dodání velmi nekvalitních výsledkových listin, apod.)

11. Tiskopisy na akcích Tanec se psem

a) Žádost o delegaci rozhodčího
Pořadatel ji zasílá na adresu předsedy KTP ČR nejméně 10 týdnů před uskutečněním akce.
Žádost musí obsahovat:
- kontaktní adresu pořadatele, telefon
- název, místo a datum akce
Výbor KTP ČR deleguje rozhodčího na soutěž a delegaci zašle pořadateli do 6-ti týdnů před pořádáním akce. Pořadatel vhodnou formou informuje delegovaného rozhodčího a dohodne se s ním o nezbytných náležitostech.

b) Přihláška účastníka
Přihlášku zasílá účastník na adresu pořadatele do uzávěrky stanovené pořadatelem. Ten si také sám stanoví, co má přihláška obsahovat.

c) Výsledková listina
Výsledková listina musí obsahovat:
- název akce, místo, jméno a adresu pořadatele
- jméno soutěžícího a jeho psa + plemeno
- body získané od všech v porotě - dohromady
- umístění soutěžícího
Předtištěné výsledkové listiny zasílá výbor KTP ČR každému pořadateli před soutěží spolu se souhlasem k pořádání akce.

d) Soutěžní listina
Soutěžní listinu obdrží každý soutěžící při prezenci na své první soutěži. Tuto listinu pak bude sám předkládat při prezenci na dalších soutěžích. Do této listiny mu budou zapisovány všechny soutěže, jeho výsledky a body. Listinu vypisuje pořadatel a výsledky podepisuje vždy rozhodčí KTP ČR (vyjma soutěží Místních - Klubových a Krajských). Tehdy ji podepisuje řádný člen poroty.

12. Závěrečná ustanovení

Tento Řád Klubu Tance se psem České republiky je platný pro soutěže pořádané v České republice.
Případné úpravy a změny podléhají schválení výborem KTP ČR.
Platnost tohoto Řádu je od 1. 2. 2002. Na tento řád navazuje platný Soutěžní řád KTP ČR.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama